ഗ്രാമോൽസവ് 2012 : ഫൂട്ട്ബാൾ ജുനിയർ ചലഞ്ചേയ്സ് ജെതാക്കളായി

ഗ്രാമോൽസവിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ഫൂട്ട്ബാൾ മൽസരത്തിൽ ജുനിയർ ചലഞ്ചേയ്സ് എതിരില്ലാത്ത നാലുഗൊളുകൾക്ക് ടൌൺ ടീമിനെ തൊല്പിച് ...ജുനിയർ ചലഞ്ചേയ്സ്  ജെതാക്കളായി

0 comments:

Post a Comment