ഗ്രാമോൽസവം 2012


ചലഞ്ചേയ്സ് ക്ലബിന്റെ പതിനെട്ടാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഗ്രാമോൽസവം 2012 എന്ന പരിപാദി നടത്താൻ തീരുമാനിചു..ഗ്രാമൊൽസവിന്റെ ഭാഗമായി നിരവധി സംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളും കായികകലാമേളയും നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു..ഷൂട്ടൌട്ട്,ഫൂട്ട്ബാൾ,ക്രിക്കറ്റ്,തീറ്റ മൽസാരം,പഞ്ഞ്ജ ഗുസ്തി,സൌജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്,കലാമേള എന്നിവ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തും

0 comments:

Post a Comment