നാടിന്റെ നന്മ യുവാക്കളിലൂടെ ക്യാംബെയിൻ 24ന് (വ്യാഴം)


നാടിന്റെ നന്മ യുവാക്കളിലൂടെ ക്യാംബെയിൻ  24ന്  വ്യാഴായിച്ച  വള്ളുവങ്ങാട് റഹ്മാനിയ ജുമാ മസ്ജിദ് ഖാസിയുടെ നേതൃതത്യിൽ വൈകുനേരം 6.00 മണിക്ക്  വെള്ളുവങ്ങാട് അങ്ങാടിയിൽ വെച് നടക്കും.


0 comments:

Post a Comment