സ്വലാത്ത് വാർഷികം നടത്തിവെള്ളുവങ്ങാട് റഹ്മാനിയ ജുമാമസ്ജിദിന്റെ കീഴിൽ സ്വലാത്ത് വാർഷികം നടത്തി..ചെരുശേരി ഉസ്താദ് ഉൾപ്പെടെ പ്രമുഖർ പൻകെടുത്തു..
സ്വലാത്ത് വാർഷികത്തോട് അനുബന്ദിച്ച് അന്നദാനവും നടന്നു..2 ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന സ്വലാത്ത് വാർഷികം സമാപിചു