അര്‍ജെന്റിന ജേതാക്കളായി


 വെള്ളുവങ്ങാട് നടന്ന അര്‍ജെന്റിന - വേള്‍ഡ് 11  കപ്പില്‍..............., അര്‍ജെന്റിന ജേതാക്കളായി...എതിരില്ലാത്ത രണ്ടു ഗോളുകള്‍ക്കാണ് ജയിച്ചത്

0 comments:

Post a Comment