പച്ചകറി വിത്തുകള്‍ വിതരണം ചെയ്തു

സമഗ്ര പച്ചക്കറി വികസന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കൃഷി വകുപ്പ് നല്‍കിയ പച്ചക്കറി വിത്തുകള്‍ സ്കൂളില്‍ വിതരണം ചെയ്തു.വെള്ളുവങ്ങാട് ..a

0 comments:

Post a Comment