പഞ്ചായത്തുതല കേരളോത്സവം

പഞ്ചായത്തുതല കേരളോത്സവം

പാണ്ടിക്കാട് പഞ്ചായത്ത്തല കേരളോത്സവം മത്സരങ്ങള്‍ കൊളപ്പറമ്പ് എസ്.ആര്‍.എ.എഫ്. മൈതാനത്ത് നടക്കും. ഗെയിംസ് ഇനങ്ങള്‍ 12 മുതലും കലാകായിക മത്സരങ്ങള്‍ 20, 21 തിയ്യതികളിലും നടക്കും. ഗെയിംസ് ഇനങ്ങളുടെ അപേക്ഷ എട്ടിനുള്ളിലും കലാകായിക മത്സരങ്ങളുടെ അപേക്ഷ 15നുള്ളിലും പഞ്ചായത്തോഫീസില്‍ നല്‍കണം.

0 comments:

Post a Comment