മലമ്പാമ്പിനെ പിടികൂടി


വെള്ളുവങ്ങാട് : തെക്കേമന്ന മന്ജപ്പുള്ളി അലവിയുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിന്ന് മലമ്പാമ്പിനെ പിടികൂടി.മലമ്പാമ്പിനെ കരുവാരക്കുണ്ട് വനപാലകരെ ഏല്പിച്ചു.