ഗ്രാമോൽസവം 2012 ;ക്രിക്കറ്റ് ഡെയർ ഡെവിൽസ് പന്നിക്കുയി ജെതാക്കളായിഗ്രാമോൽസവത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ക്രിക്കറ്റ് മൽസരത്തിൽ ഡെയർ ഡെവിൽസ് പന്നിക്കുയി 36 റൺസിന് ജുനിയർ ചലഞ്ചേയ്സിനെ   തൊല്പ്പിചു ഡെയർ ഡെവിൽസ് പന്നിക്കുയി ജെതാക്കളായി

1 comments: