വിളംബര ജാഥ നടത്തി


വെള്ളുവങ്ങാട് എ.എം.എല്‍..പി സ്കൂലിലെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ദേശീയ ഗണിതശാസ്ത്ര വര്‍ഷം - 2012 അനുബന്ധിച് വിളംബര ജാഥ നടത്തി

0 comments:

Post a Comment