മഴയില്‍ കുളിച്ച് ചിങ്ങം ഒന്ന്‌
മലയാളികളുടെ അഭിരുചികള്‍ മാറിയതനുസരിച്ച് കാലാവസ്ഥയിലും മാറ്റങ്ങള്‍. കര്‍ക്കിടകത്തില്‍ മഴ അപൂര്‍വ്വമായപ്പോള്‍ തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥ പ്രതീക്ഷിച്ച ചിങ്ങമാസത്തിന്റെ തുടക്കം മഴയില്‍ കുളിച്ചു.
ചിങ്ങം ഒന്നിന്‌ വെള്ളുവങ്ങാട് കനത്ത മഴയാണ്‌ രേഖപ്പെടുത്തിയത്

0 comments:

Post a Comment